MENU
 

Akta - akta yang digunakan :

  1. Akta Kerajaan Tempatan, 1976 (Akta 171)

  2. Akta Perancangan Bandar dan Desa, 1976 (Akta 172)

  3. Akta Jalan, Parit dan Bangunan, 1974 (Akta 133)

  4. Akta Pengangkutan Jalan 1986 ( Akta 333 )

  5. Akta Makanan 1983 / Peraturan- Peraturan Makanan 1985

  6. Akta Penyelenggaraan dan Pengurusan Harta Bersama (Akta 663)

  7. Akta pengurusan Sisa Pejal Dan Pembersihan Awam 2007 (Akta 672)

  8. Akta Hak Milik Stara 1985 (Akta 318)